DIATERMIA KRTKOFALOWA PDF

Shasho Jest onaspowodowana wpywem temperatury oraz cinienia hydrostatycznego. W kpieli zimnej natomiast, w fazie rozszerzenia naczykrwiononych skry, czynno serca jest zwolniona. By moe jest to mechanizm ochraniajcy mzgprzed przegrzaniem. Wymian ciepa przyspiesza zwikszony przepyw krwi przeznaczynia krwionone skry, zamknicie pocze ylno-ttniczych orazrozszerzenie naczy wosowatych.

Author:Akimi Vikinos
Country:United Arab Emirates
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):23 August 2017
Pages:112
PDF File Size:7.31 Mb
ePub File Size:15.11 Mb
ISBN:994-4-51995-364-8
Downloads:3865
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GukusShasho Jest onaspowodowana wpywem temperatury oraz cinienia hydrostatycznego. W kpieli zimnej natomiast, w fazie rozszerzenia naczykrwiononych skry, czynno serca jest zwolniona. By moe jest to mechanizm ochraniajcy mzgprzed przegrzaniem. Wymian ciepa przyspiesza zwikszony przepyw krwi przeznaczynia krwionone skry, zamknicie pocze ylno-ttniczych orazrozszerzenie naczy wosowatych.

Brzuch i klatkpiersiow naley naciera w kierunku poprzecznym do dugiej osi ciaa. Naley pamita jednak, e dugieprzebywanie w saunie o bardzo wysokiej temperaturze prowadzi dopodwyszenia cinienia dlatermia krwi. Natrysk parowy wykonuje si przy uyciu katedrynatryskowej. Temperatura skry podokadem waha si od 39 do 41C i jest optymalna dla wzmoeniaaktywnoci procesw przemiany tkankowej. Pierwszy z nich ochrania ustrj przed prze-grzaniem i zawiaduje utrat ciepa, drugi za chroni ustrj przed ochodze-niem.

Tadeusz Mika — Fizykoterapia Fenomen ten znajduje za-stosowanie praktyczne w wodolecznictwie i ciepolecznictwie, umoliwia-jc przegrzanie ustroju. Wspczesn medycyn cechuje gwatowny rozwj fizykalnych metoddiagnostycznych. W rozdziale niniej-szym zostan omwione jedynie zabiegi ciepolecznicze przy uyciugorcego powietrza oraz parafiny.

Natrysk z masaem rcznym typu Aix les Bains. Skada si ono z naczyniana wod, poczonego z rurk gumow, zakoczon odpowiedni kank. Nacieranie powinno w krtkim czasie 1 — 2 min wywoa odczyn naczyniowy, wyraajcysi zarowieniem skry oraz uczuciem ciepa i rzekoci.

W obydwu fazach sauny obowizuj odrbne zasady postpowania. Wykonuje si godziki zastosowaniu specjalnej nasadki o bardzo maej rednicy 0,5 mm i wysokiego cinienia wody ,2 kPa atm. T posta kpieli nazywa krtkofalowx rwnie masaem wirowym. Tadeusz Mika — Fizykoterapia Dziaaj one umierzajco w nerwoblach oraz zmniejszajnapicie mini. Niewydolno krenia, choroba nadcinieniowa,stany wyniszczenia, skonno do krwawie, stany chorobowe w okresieostrym.

Okady gorce wywouj silne przekrwienie skry, dziaaj przeciwzapalnie i przyspieszajwchanianie wysikw zapalnych. Dokadniejszy jest opracowany przez Cordesa na uytek hydroterapii6-stopniowy podzia odczuwania temperatury wody, ktry przedstawionow tabeli 2. Oznacza to, e organizmludzki ma zdolno utrzymywania staej temperatury, od ktrej zaleyprawidowy przebieg jego czynnoci. W chorobach narzdu ruchu, gocowych oraz ukadu nerwowego, jelijest to moliwe, zaleca si wykonywanie wicze ruchowych bezporedniopo zimnym zabiegu.

W czasie polewania chory rozciera ramiona i klatk piersiow. Szczeglnie due moliwoci stwarzaw tej dziedzinie stosowanie promieni nadfioletowych, wodolecznictwa orazleczenia uzdrowiskowego.

Skada si ona ze zbiornika na parafin orazelektrycznego urzdzenia ogrzewczego z ukadem termoregulacyjnym,umoliwiajcym utrzymywanie staej, odpowiedniej temperatury ryc.

W czasie kpieli chory powinienwykonywa energiczne ruchy i rozciera ciao w celu przypieszeniaodczynu naczyniowego. Waciwo ta diiatermia jednej strony zwiksza przekazywanietkankom ciepa, z drugiej za — dziki uciniciu naczy skrnychzmniejsza odprowadzanie ciepa z prdem krwi. W kpieli wodnej ulega rwnie zmianie czynno nerek. Rozpoczyna si je od bocznej powierzchni grzbietu, dochodzc krtkofalowx stawu barkowego, tak sam czynno wykonuje si po stronie przeciwnej.

Urz-dzenie ogrzewcze, znajdujce si w cianie naczynia, umoliwia utrzymy-wanie staej temperatury parafiny w granicach C. Przy uyciu irygatora dokonuje si pukania pochwy, stosowanego w stanach zapalnychpochwy i szyjki macicy.

W piecu tym32specjalne grzaki elektryczne ogrzewaj do temperatury ok. Uywanymi skalami temperaturys skale: Zmiany te jednak uwaa si za korzystne, bowiem wyzwalaj onemechanizmy adaptacyjne, wyraajce si midzy innymi zwikszeniemliczby krwinek czerwonych, usprawnieniem gospodarki tlenowej orazzwikszeniem liczby czynnych naczy wosowatych w narzdach wewn-trznych i miniach.

Zmiany te zale od fazy zabiegu. Czas zabiegu wynosi od 10 do 20 minut, ogem wykonujesi zabiegw. Zjawisko to wystpuje np. Niezalenie odwpywu na naczynia krwionone ciepo dziaa umierzajco na bli powoduje zmniejszenie napicia miniowego. Impulsy z obwodami receptorw termicznych zostaj drogami dorod-kowymi przewodzone do podwzgrza, gdzie zostaj zintegrowane z impul-sami powstajcymi w jego neuronach pod wpywem temperatury krwii wyzwalaj mechanizmy powodujce zatrzymanie lub oddawanie ciepaprzez ustrj.

Stosunek powierzchni ciaa do jego objtoci. W stanie przegrzania ustrojuprzy podwyszeniu temperatury o 1 C przemiana krtkofalwoa ulega wzmoeniuo ok. W czasie zabiegu naley wykonywa ruchy okrne nad powierz-chni ciaa objt zabiegiem, aby unikn grocego odmroeniem,punktowego dziaania gazu.

Tak60wic temperatura wody w basenie powinna by przystosowana do stanuukadu krenia chorego oraz celu prowadzonych z nim wicze. W niektrych uzdrowiskach wykonuje si zimne okady z solanki. Related Articles

MR13A PDF

Diatermia – metodyka zabiegów

.

ICIS TOP 100 CHEMICAL DISTRIBUTORS PDF

Meden-Inmed | Rehabilitation

.

Related Articles