KANDID VOLTER PDF

Svi su ga zvali gospoda da nose naoale, i zato mi imamo Noge su rom, i smijali se kad je p r i a o ale. Gospoda barunica bila je otprilike tristo pe Kamenje je stvoreno da bude klesano i da se od njega deset funti i time pribavljala vrlo veliku va grade zamci; zato gospodar ima vrlo lijep zamak: nost, a doekivala je goste u kui tako dostojanstveno najvei barun u pokrajini treba sjediti u najljepem da je zbog toga stjecala jo vee potovanje. Ki joj stanu. I kako su svinje stvorene za jelo, jedemo svinje Cunegonde, od sedamnaest godina, bila je tinu preko cijele godine. Prema tome, oni koji su tvr rumena, svjea, p u n a n a i zamamna. Sin dili da je sve dobro, rekli su glupost: trebalo je rei da inio se u svemu dostojnim svoga roditelja.

Author:Aralrajas Tojind
Country:Somalia
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):7 August 2009
Pages:202
PDF File Size:7.97 Mb
ePub File Size:4.31 Mb
ISBN:677-7-83421-159-4
Downloads:80998
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GukasaSvi su ga zvali gospoda da nose naoale, i zato mi imamo Noge su rom, i smijali se kad je p r i a o ale. Gospoda barunica bila je otprilike tristo pe Kamenje je stvoreno da bude klesano i da se od njega deset funti i time pribavljala vrlo veliku va grade zamci; zato gospodar ima vrlo lijep zamak: nost, a doekivala je goste u kui tako dostojanstveno najvei barun u pokrajini treba sjediti u najljepem da je zbog toga stjecala jo vee potovanje.

Ki joj stanu. I kako su svinje stvorene za jelo, jedemo svinje Cunegonde, od sedamnaest godina, bila je tinu preko cijele godine. Prema tome, oni koji su tvr rumena, svjea, p u n a n a i zamamna. Sin dili da je sve dobro, rekli su glupost: trebalo je rei da inio se u svemu dostojnim svoga roditelja. Odgojitelj je sve da bolje ne m o e bio je kuni prorok je Candide Candide je sluao paljivo i vjerovao bezazleno, jer sluao njegove pouke sa svom b e z a z l e n o u svojih je smatrao da je Cunegonde izvanredno godina i svoje prirode.

Pangloss je predavao On je d o a o do zakljuka da e, poslije sree to je netko kao barun od drugi nigologiju znao dokazivati da nema poslje stupanj sree biti gospoica Cunegonde. Jednoga dana, kad se etala blizu zamka po umici "Dokazano je," govorio je on, "da nita ne m o e koju su nazivali parkom, Cunegonde opazi u grmlju biti drukije nego to jest. K a k o je g o s p o i c a Cune - Rije koju je sastavio Voltaire od grkog - sve, i gonde imala mnogo sklonosti za prirodne znanosti, - jezik.

Ona jasno zapazi doktorov - glup. Legne spavati, bez veere, nasred polja, izmeu dvije 1 Candide pocrvenje. Ona mu uzdrhtalim glasom po brazde.

Sav eli dobar dan. Sutradan poslije ruka, kad oblinjeg grada bez su ustajali od stola, n a o e se Cunegonde i Candide n o v i a u depu, polumrtav od gladi i umo iza jednog paravana. Cunegonde ispusti svoj rupi, ra. Zaustavi se t u n o na vratima neke k r m e. D v a ovjeka u plavom primijetie ga: Candide ga podie. Ona ga bezazleno uze za ruku, m l a d i bezazleno poljubi ruku mlade gospoice, s ree jedan, "evo nekog mladia, vrlo lije n e o b i n o mnogo ivosti, osjeajnosti i ljupkosti.

Usne po razvijenog i propisane visine. Gospodin barun od Thunder-ten-tronckha p r o e tad pokraj paravana i, vidjevi ovaj uzrok i ovu "Gospodo," odgovori im Candide s krasnom posljedicu, otjera Candidea iz zamka s nekoliko dob skromnou, " v i mi ukazujete veliku ast, ali ja ne rih udaraca nogom u stranjicu. Cunegonde se onesvi mam i m e platiti svoj objed. K a d d o e k sebi, g o s p o a barunica je odmah gospodine," r e e jedan od one dvojice u pla iamara.

I svi ostadoe preneraeni u najljepem i vom, "osobe v a e g izgleda i v a e vrijednosti ne plaaju nikad n i t a. Z a r niste v i s o k i pet stopa i pet najugodnijem od svih m o g u i h palaca? Jednog lijepog proljetnog dana mu htjede im izdati priznanicu; oni ju ne htjedoe nikako se izii malo u etnju poe uvjeren da je primiti, i svi posjedae za stol.

U p i t a e ga, prema "Ni ree on, ga nikad nisam ni vidio. Pa to je najdivniji kralj na sada tre od cijeloga puka i l i odjedanput dobiti dvanaest bamo piti u njegovo zdravlje.

U z a l u d je navodio da je vrlo rado, gospodo. On o d l u i , na osnovu postali potpora, branitelj Bugara i njihov dara B o j e g a koji se zove slobodna volja, biti t r i junak. Vi ste stekli svoju sreu i osigurali sebi slavu. Puk je bio sastavljen od dvije t i s u e ljudi, t o je za njega Smjesta mu okove oko nogu i o d v e d o e ga z n a i l o etiri t i s u e udaraca koji od u puk. Sutradan je z a m o l i da budu tako dobri i m i l o s t i v i pa izveo vjebe malo bolje i dobio samo dvadeset udaraca.

Prekosutra mu u d a r i e samo deset, i drugovi gledahu V e z a e mu oi, n a t j e r a e ga da klekne. Ljudi u plavom su pruski nik izlijei za tri tjedna C a n d i d e a m e l e m i m a koje oficiri za novaenje, koji su nosili plave odore. Ono je lealo u pepelu. To kraljem A b a r a. Na jednom su mjestu izreeta- ni starci gledali svoje zaklane ene kako umiru drei djecu na svojim dojkama; na drugom su Tree poglavlje djevojke rasporena trbuha izdisale, poto su zadovoljile prirodne potrebe nekolicine junaka.

Candide pobjee to je b r e mogao u drugo selo; Nita nije bilo tako lijepo, tako sjajno, tako okretno i ono je pripadalo Bugarima, i abarski junaci bjehu tako dobro kao te dvije vojske. Trube, svirale, uinili s njim to isto. Neprestano gazei preko udova oboe, bubnjevi, topovi, sve je to inilo takvu harmoniju koji su se trzali u hropcu, i l i kroz ruevine, Candide kakva se ni u paklu nikad nije ula.

Najprije topovi srav- dospije k o n a n o izvan ratnog poprita, nosei neto nie sa zemljom oko est tisua ljudi, s jedne i druge malo hrane u torbi i ne zaboravljajui nikako gicu strane. Zatim puke zbrisae s najboljeg od svih svjetova Cunegonde. Nestade mu hrane kad se nae u otprilike devet do deset tisua hulja koje su mu kuile ali, kako je sluao da su u toj zemlji svi bogati i da su povrinu.

Bajunet bjee isto tako dovoljan razlog smrti tamo ljudi krani, ni n a a s ne posumnja da e s njime nekoliko tisua ljudi. Sve je to moglo iznositi oko trideset isto tako lijepo postupati kao i u zamku gospodina tisua dua. Candide, koji je drhtao kao pravi filozof, baruna prije nego je odande bio istjeran zbog lijepih sakri se bolje umio za vrijeme ove viteke klaonice. Napokon, dok su oba kralja, svaki u svom logoru, na On zamoli milostinju od nekoliko dostojanstvenih da se pjeva Te on odlui otii i na dru linosti koje mu sve o d g o v o r i e da e ga, ako produi gome mjestu razmiljati o uzrocima i posljedicama.

Zatim se obrati jednom ovjeku koji je dotle govorio stoljea, prozvan po rimskoj porodici koja adoptira pun sat bez prestanka, o milosru, na nekom veli la, iji su lijekovi bili u upotrebi sve do stoljea.

Autor kom skupu. Sve to nije moglo biti drukije. Govornikova e n a glavu kroz prozor, pa ugledavi ovjeka koji j o sumnja papa antikrist, izrui mu na glavu punu B l a g i Boe, do kakvih etvrto poglavlje krajnosti m o e ii p o b o n a revnost kod e n a! O v a se koji je govorio o puni sat. Bie s dvije noge, bez perja, a koje ima duu - Tako Platon sablast zagleda u njega, zaplaka i objesi mu se oko definira ovjeka.

Candide ustuknu prestravljen. A l i kad je "zar ne poznaje vie svoga dragog Panglossa? Vi ste to, dragi uitelju? Zar vi u tako se raspita o uzroku i posljedici, kao i o dovoljnom raz u a s n o m stanju? K a k v a li vam se to nesrea dogodila? Zato niste vie u najljepem od svih to je " A v a j , " ree on, "dovela me ljubav. Ljubav, ta tje- bilo s Cunegonde, tim biserom meu iteljica roda ljudskoga, ta hraniteljica svemira; d u a djevojkama, uzornim djelom prirode? Ona gdje mu dade malo kruha da zaloi, a kad Pangloss mi je donijela samo jedan poljubac i dvadeset udaraca povrati snagu, on opet upita: nogom u stranjicu.

K a k o je kod vas taj lijepi uzrok "A s Cunegonde? Candide se na to Pangloss ovako odgovori: onesvijesti. Prijatelj ga povrati s malo loeg octa koji dragi Candide!

Vi ste poznavali Paquette, onu se n a a o u staji, i Candide opet otvori oi. Ja sam u njezi "Cunegonde mrtva! A h , ti najbolji svijete, gdje si? D a nije zato vidjela ove paklene muke, to me, kako vidite, prodiru sada. A to se ga je stekao od nekog isusovca, koji ga je, kao iskue- tie zamka, nije ostao ni kamen na kamenu, nijedna nik, naslijedio neposredno od jednog suputnika K r i s - itnica, nijedna ovca, nijedna patka, nijedno drvo!

A l i tofora Kolumba. U tom lijeenju Pangloss neto neminovno u od svih svjetova, jedan izgubi samo jedno oko i jedno uho. On je imao lijep neizbjean njegov sastojak. Jer da Kolumbo na rukopis, a znao je savreno aritmetiku. Anabaptist jednom a m e r i k o m otoku stekao tu bolest truje Jacques uze ga za knjigovou. Poslije sam izvor raanja, koja esto i sprjeava raanje i kako je morao putovati u Lisabon t r g o v a k i m poslom, je oigledna suprotnost velike prirodne svrhe, mi ne povede sa sobom na brod i svoja dva filozofa.

Pan bismo sada imali ni okoladu ni Treba jo uzeti gloss mu je objanjavao kako je na svijetu sve da bolje u obzir da je do danas ovdje, na n a e m kontinentu, ta ne m o e biti. Jacques nije bio tog miljenja. Turci, Perzijanci, Indijci, Kinezi, Japan rio je on, "jer nisu r o e n i kao vuci, a postali su vuci.

Zasad je ona bajunete, a oni su sebi nainili topove i bajunete da se udesno napredovala meu nama, a naroito po onim uzajamno tamane. M o g u uraunati i bankrote i pravo velikim vojskama sastavljenim od estitih i lijepo odgo sue koje stavlja ruku na imovinu bankrotera da je jenih najamnika koji odluuju o sudbini drava.

M o e otme vjerovnicima. Ode i baci se pred noge svomu milosrdnom Jacquesu i tako mu dirljivo opisa stanje u koje je za pao njegov prijatelj da ovaj d o b r o u d n i ovjek bez premiljanja uze u svoju kuu doktora Panglossa.

Dao 30 31 Peto poglavlje luka stvorena naroito zato da se taj anabaptist u njoj utopi. K a d malo d o o e k sebi, uputie se u Lisabon. Ostalo im je bilo neto novaca, pa su se nadali da e s Polovina putnika, iznemogla i skoro na izdisaju od p o m o u njega spasiti od gladi, poto su oluji.

Druga polovina je glasno vikala i itala molitve. V i h o r i plamena i pepela ulice i Jedra se katarke polomie, brod provali. Trideset tisua nitko nije zapovijedao. Nalazio se na zadnjem mostu i ma. Zvidei i hulei, mornar uzviknu: neki pobjenjeli mornar udari ga nemilosrdno i obori na "Ovdje e se dati neto pod lae; ali od udarca koji mu zadade i sam se toliko " K a k a v m o e biti dovoljan razlog ovoj pojavi?

Ostade visei, za jedan komad slomljene " O v o je propast svijeta", odgovori Candide. Dobri Jacques mu pritra u pomo, Ne gubei vrijeme, mornar se zaleti usred ruevina, mu da se opet popne, i od silnog napora koji pritom idui u susret smrti, da bi se negdje doepao novaca. On htjede skoiti za njim u more, ali ga filo Lisabonski potres 1. On zof Pangloss zadra, dokazujui mu da je lisabonska tema njegova spjeva Poeme sur de 32 33 naie meu ruevinama unitenih kua, meu umirui " K a k o vjerojatno?

Pangloss ga uto poe vui za rukav: je stvar potpuno dokazana. Vi grijeite protiv sve Candide izgubi svijest i Pangloss mu donese malo opeg razuma. L o e ste izabrali trenutak za vode s jedne oblinje e s m e.

FOURTH EYE BY KHANDWALA PDF

Volter - Candid

Lektire: Voltaire Candide ili Optimizam filozofski je roman objavljen Candide je odrastao u barunovu dvorcu. Tako je Candide dugo lutao svijetom. Candide i Panglos u Lisabonu su dospjeli u ruke inkvizitora. Poslao je Kakamboa da je otkupi od guvernera. Od Kakamboa doznaje da se Kunegunda nalazi u Carigradu.

CORAZON ENFERMO CHELSEA CAIN PDF

Kandid ili optimizam

Kritika prema verskoj netoleranciji i podcenjivanju. Panglos je bio u ljubavnoj vezi s jednom od sobarica. U to vreme zaratio se kralj Bugara s kraljem Abara. Obe strane davale su sve od sebe na bojnom polju da pobede. Ljubav koju mu je poklanjala lepa sobarica bila je zarazna te je i nju zadesila smrt.

DEFINISI URETEROLITHIASIS PDF

Kandid in Optimizem

.

Related Articles