VAN DEN VOS REYNAERDE PDF

Vele bouke, in het ms. Madoc of liever Madock , hier door M. I, 1, hersteld, verdient de voorkeur boven J. Hoe intusschen de hierdoor verdrongen woorden van het oorspronkelijke gedicht hebben geluid, is natuurlijk niet met volkomen zekerheid vast te stellen; zeer waarschijnlijk mag het evenwel heeten, dat ze een gedachte hebben bevat, gelijk er wordt teruggevonden in de door mij voorgeslagen wijziging, welke daarenboven ook uit een graphisch oogpunt de verknoeiing van den afschrijver niet onbegrijpelijk maakt vgl. Voor een gebruik van het adject. Bosman 13 v.

Author:Samusar Mazulkree
Country:Syria
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):14 March 2019
Pages:134
PDF File Size:18.45 Mb
ePub File Size:1.76 Mb
ISBN:264-9-16156-370-9
Downloads:16285
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazikinosHofdag in het dierenrijk; bijna alle dieren klagen bij koning Nobel over de streken die Reinaert de vos hun heeft geleverd. Maar hoe krijg je een listige vos zover dat hij zich vrijwillig aan een gerechtelijke procedure onderwerpt?

Bruun de beer en Tibeert de kater, die er achtereenvolgens opuit worden gestuurd om de vos te dagvaarden, ondervinden aan den lijve dat dat niet eenvoudig is.

Nadat beide meer dood dan levend aan het hof zijn teruggekeerd, slaagt Grimbeert de das er ten slotte in Reinaert mee te krijgen naar het hof. Daar wordt hij in staat van beschuldiging gesteld en ter dood veroordeeld. Zijn aartsvijanden Bruun, Tibeert en Isengrijn de wolf vertrekken om de galg in orde te maken. Onderwijl weet Reinaert koning Nobel met een prachtig leugenverhaal wijs te maken dat juist deze drie dieren gestraft moeten worden, en dat hijzelf onschuldig is.

Als hij dan ook nog terloops een schat ter sprake brengt, is de koning - en vooral de koningin - snel overtuigd: Reinaert wordt vrijgesproken. In de ontknoping van het verhaal maakt Reinaert opnieuw enkele slachtoffers. Koning Nobel en zijn hof blijven verslagen en gedesillusioneerd achter.

Fragment voorgelezen door: Frank Willaert Fragment vs. Tibeert aarzelt nog. Wanen quam uwer herten desen wanc? Dus hoende Reynaert sinen gast. Alse Tybeert gheware wart Des strecs wart hi vervaert Ende spranc voert. Dat strec liep toe! Tybeert moeste roupen doe Ende wroughede hem selven dor den noot. Wiste nu dat Martinet, Dat ghi ter taflen satet Ende dit wiltbraet dus atet, Dat ghi verteert, in weet hoe, Hi sauder u saeuse maken toe.

So hovesch een cnape es Martinet! Tybeert, ghi singhet als ghi et. Pleecht men tes coninx hove des? Van den vos Reynaerde is geschreven in de dertiende eeuw, toen de ridderliteratuur nog volop bloeide.

De vos spot met alles en iedereen uit die ridderwereld. De koning is zo begerig naar de niet bestaande schat waarover Reinaert spreekt, dat hij de vos gelooft en zijn trouwe vazallen afvalt. Bruun, die als boodschapper door de koning op pad wordt gestuurd om Reinaert op te halen, vergeet zijn opdracht als de vos over honing praat. De hovelingen worden gedreven door gulzigheid, wellust en honger naar macht en Reinaert maakt daar gebruik van om zijn doel te bereiken.

Hij was een doortrapte schurk. De sluwe vos werd door de schrijver van dit verhaal gebruikt om zijn publiek telkens op het verkeerde been te zetten.

De ene keer wekt hij bewondering door zijn slimheid, dan weer roept hij afschuw op door de manier waarop hij anderen te grazen neemt. We kennen dus zijn voornaam, Willem, en we weten dat hij de Madoc schreef, een boek waarvan geen snipper bewaard is gebleven. Van den vos Reynaerde is een heel vrije bewerking van Franse verhalen over de vos Renart. Willem heeft dit zo meesterlijk gedaan, dat hij wel een groot schrijver geweest moet zijn.

Dit maakt het des te spijtiger dat zijn andere boek verloren is gegaan. Meer hierover.

2N3053 PDF

Over de vos Reinaert

Oorsprong[ bewerken brontekst bewerken ] Het verhaal zou in de 13e eeuw zijn geschreven door een zekere Willem, over wie in de eerste regels gezegd wordt dat hij nog iets anders gemaakt heeft, namelijk Madocke tegenwoordig: Madoc Willem die Madocke maecte ; in moderne versies vaak: Willem die ook Madoc schreef. Deze vermeldingen worden echter ook wel gezien als een parodie op middeleeuwse auteursprologen en slotwoorden. Volgens Jacob van Maerlant schreef rond de Vlaamse dichter Willem van Hulst een verhaal "De reis van Madoc", gebaseerd op het leven van de 12e-eeuwse, Welshe troonpretendent Madoc ap Owain. Een andere mogelijke kandidaat is Willem van Boudelo , alias Willem Corthals. De wortels van het Reynaertverhaal reiken diep in het verleden, tot Aesopus en Phaedrus , de grootste fabeldichters uit de klassieke oudheid. Een van de directe voorlopers is het omstreeks in het Latijn geschreven Ysengrimus , een eerste grote verzameling met fabels en verhalen over dieren met daarin een wolf centraal. De dieren hebben daar voor het eerst eigennamen.

BUZAN SZYBKIE CZYTANIE PDF

Van den vos Reynaerde

Samenvatting Het verhaal begint met een hofdag, een voor de dieren welteverstaan. Koning Nobel de leeuw ziet dat alle dieren inderdaad zijn gekomen, behalve Reynaert de vos. Alle dieren beklagen zich over Reynaert zijn gedrag. De enige die hem af en toe verdedigd is zijn neef Grimbaert de das. Uiteindelijk dringt Isengrijn de wolf erop aan dat hier een ter dood veroordeling op zijn plaats is.

Related Articles